തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈൻ ആയി ലഭ്യമാണ്

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളിൽ കയറാതെ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ പൗര സേവനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക്‌ ഇനി ഓൺലൈൻ ആയി ചെയ്യാം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ഭരണപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള ജനറൽ

Read more