+1/ ഡിഗ്രി അഡ്മിഷന് റെഡി ആയോ? അഭിരുചി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം

ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള പ്രവണത നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് അഭിരുചി പരീക്ഷ. അഭിരുചി പരീക്ഷകൾ അനുമാനിക്കുന്നത് വ്യക്തികൾക്ക് അന്തർലീനമായ ശക്തിയും

Read more