എസ്.എസ് .സി വിജ്ഞാപനം: ബിരുദധാരികള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍വീസ്ല്‍ അവസരം

സ്റ്റാഫ്‌ സെലെച്റേന്‍ കമ്മീഷന്‍ (എസ്.എസ്.സി) നടത്തുന്ന 2022 സി.ജി.എല്‍. (combined graduate level) പരീക്ഷക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ബിരുദധാരികള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍വീസ്ല്‍ ജോലി നേടാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ്

Read more