സെറ്റ് പരീക്ഷ ജനുവരി 9 ന്: അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

2022 വർഷത്തെ സെറ്റ് എക്സാം ജനുവരി 9 ന്. പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എൽ ബി എസ്‌ സെന്ററിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്‌ വഴി മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളു. സെറ്റ്‌ പരീക്ഷക്ക്

Read more