കേരളത്തിലെ മഴക്കാല കൊതുക് പ്രശ്നങ്ങൾ: കാരണങ്ങൾ, നിയന്ത്രണം, ആവശ്യകത

കേരളത്തിലെ മഴക്കാലം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു, മാത്രമല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സന്ദർശകനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു: കൊതുകുകൾ. ഈ ചെറിയ പ്രാണികൾ ഈർപ്പമുള്ള അവസ്ഥയിൽ തഴച്ചുവളരുകയും

Read more