സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 24 മുതൽ പരീക്ഷകൾ; സെപ്റ്റംബർ 2 മുതൽ അവധി

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാംപാദ വാർഷിക പരീക്ഷകൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 24ന് തുടക്കമാകും. ഔഗസ്റ്റ് 24ന് ആരംഭിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 2നാണ് സ്കൂൾ പരീക്ഷകൾ പൂർത്തിയാക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 2ന് വെള്ളിയാഴ്ച്ച ഓണ

Read more