ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഇന്റർവ്യൂ: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദമുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം

Share Now

കോട്ടയം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് – എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ കോട്ടയം,ഇടുക്കി,പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിലേക്ക് 2022 ജൂലൈ 8 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9 .30 മുതൽ 1 മണി വരെ അഭിമുഖം നടത്തുന്നു.

ബാങ്കിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലെ 150-ഓളം ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അഭിമുഖം നടത്തുന്നത്. ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും റെഗുലർ ബിരുദം പാസ്സായിട്ടുള്ള യുവതി- യുവാക്കൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം.
ഒഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1.സെയിൽസ് ഓഫീസർ (M / F)
ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ റെഗുലർ ബിരുദം യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.
ശമ്പളം :2 – 3.5L (P/ A)
പ്രായപരിധി:30 വയസ്സുവരെ


2.ഗോൾഡ് ലോൺ ഓഫീസർ (M / F)
ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ റെഗുലർ ബിരുദവും കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ ഗോൾഡ് ലോണിലുള്ള പ്രവർത്തിപരിചയവും.
ശമ്പളം :2.5 – 4L (P/ A)
പ്രായപരിധി:30 വയസ്സുവരെ


3.ടെല്ലർ (M / F)
ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ റെഗുലർ ബിരുദവും കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ ക്യാഷ് ഹാൻഡ്‌ലിംഗിലുള്ള പ്രവർത്തിപരിചയവും.
ശമ്പളം :2.5 – 4L (P/ A)
പ്രായപരിധി:30 വയസ്സുവരെ


Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *