പോസ്‌റ്‌മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്: ജനുവരി 10 ന് ഉള്ളിൽ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം

പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യർത്ഥികൾ 2022 ജനുവരി 10 ന് ഉള്ളിൽ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. E-grants മുഖേനയുള്ള പോസ്റ്റ്‌ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ എല്ലാ

Read more