ഡിഗ്രി ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

1. Central Sector Scholarship ⁃ +2 ഇൽ 80 percentile ഇൽ അധികം മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ⁃ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 4.5 ലക്ഷം

Read more

പോസ്‌റ്‌മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്: ജനുവരി 10 ന് ഉള്ളിൽ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം

പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യർത്ഥികൾ 2022 ജനുവരി 10 ന് ഉള്ളിൽ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. E-grants മുഖേനയുള്ള പോസ്റ്റ്‌ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ എല്ലാ

Read more