ഡിഗ്രി ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

1. Central Sector Scholarship ⁃ +2 ഇൽ 80 percentile ഇൽ അധികം മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ⁃ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 4.5 ലക്ഷം

Read more