68 തസ്തികകളിൽ പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനം: അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന വിശദമായ രീതി

ഉദ്യോഗാർഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന്റെ ഔദ്യോ ഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി ‘ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തശേഷമാണ് അപേക്ഷി ക്കേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ

Read more

പിഎസ്‍സി പത്താംതരം പ്രാഥമിക പരീക്ഷ 2022 മെയ്, ജൂണ്‍ മാസങ്ങളില്‍

തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ച പത്താം ക്ലാസ് വരെ യോഗ്യതയുള്ള 76 കാറ്റഗറികളിലേക്ക് 2022 മെയ്, ജൂണ്‍ മാസങ്ങളിലായി പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷ നടത്തുവാന്‍ കേരള പബ്ലിക്

Read more