68 തസ്തികകളിൽ പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനം: അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന വിശദമായ രീതി

ഉദ്യോഗാർഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന്റെ ഔദ്യോ ഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി ‘ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തശേഷമാണ് അപേക്ഷി ക്കേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ

Read more