ബിരുദം / ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് 78 അവസരങ്ങൾ

ഗാർഡൻ റീച് ഷിപ് ബിൽഡേഴ്‌സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർസ്‌ ലിമിറ്റഡ് ൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായി 78 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. രണ്ട് വിജ്ഞാപനങ്ങളിൽ ആയാണ് ഒഴിവ്. ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമ

Read more