ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അസാപ്പ് ൽ ഒഴിവ്

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്ര നത്തിലുള്ള അഡീഷണൽ സ്റ്റിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം കേരള മിൽ ( ASAP ) , ഗ്രാറ്റ് ഇന്റേൺ ഷിപ്പിന് അവസരം . ആകെ

Read more

ബിരുദം / ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് 78 അവസരങ്ങൾ

ഗാർഡൻ റീച് ഷിപ് ബിൽഡേഴ്‌സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർസ്‌ ലിമിറ്റഡ് ൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായി 78 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. രണ്ട് വിജ്ഞാപനങ്ങളിൽ ആയാണ് ഒഴിവ്. ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമ

Read more