ഭക്ഷണത്തിൽനിന്നു ഇത് ഒഴിവാക്കിയതോടെ കുറഞ്ഞത് 25 കിലോ; ഗായകൻ പോസ്റ്റ് മലോൺ ഫിറ്റ്നസ് രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുന്നു

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധേയമായ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയനായ ഗായകൻ പോസ്റ്റ് മലോൺ അടുത്തിടെ തന്റെ ഫിറ്റ്നസ് രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞു.തന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ

Read more